ARA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a İlişkin

Genel Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği ve Amaç

Merkezi Fatih Mahallesi 1197 Sokak No: 2/4 Gaziemir/İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 129374 Sicil Numarası ve 0178076425800020 MERSİS Numarası ile kayıtlı BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”, “BMB” veya “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.

BMB olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz hissedar/ ortaklarımızı, müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi, tedarikçilerimizi, tedarikçi çalışanlarımızı, hizmet sağlayıcılarımızı ve hizmet sağlayıcı çalışanlarımızı kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

 1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olup, işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BMB veya BMB adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile toplanmakta olup; toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 4.. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Siz Hissedar/ Ortaklarımızın Kişisel verileri BMB tarafından Kanun’un 5/2-c maddesinde düzenlenen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz ( Ad-Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Anne Adı, Baba Adı, Nüfus Cüzdanı Seri No, Nüfus Cüzdanı Aile Sıra No, Nüfus Cüzdanı Sıra No, Nüfus Cüzdanı Cilt No, Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Uyruk, Cinsiyet, Medeni Durum, Pasaport No. )

 

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz ( Telefon Numarası, E posta Adresi, Açık Adres Bilgileri)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Siz Müşterilerimizin kişisel verileri, BMB tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 5/2-ç maddesinde düzenlenen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”  hükümleri kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz ( Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası ve Kayıtlı olunan Vergi Dairesi)
 • Faaliyetletin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Müşteri İşlem Verileriniz (Alışveriş Geçmişi Bilgileriniz)
 • Faaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi
 • E bülten gönderilmesi, duyuru yapılması, pazarlama ve satış süreçlerinin yönetilmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara ilişkin verileriniz (Fotoğraf, Video Kaydı)
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi                               
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi
 • Satış, pazarlama ve reklamasyon faaliyetlerinin yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Finans Verileriniz (IBAN Numarası, Çek, senet fatura bilgileri, Banka Hesap Numarası, Kredi Kartı Numarası)
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza veriniz
 • Faaliyetletin mevzuata uygun yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Potansiyel Müşterilerimizin Kişisel verileri BMB tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz (Ad Soyad)
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Promosyon/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Açık Adres Bilgisi, E-Posta adresi, Telefon Numarası)
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam/Promosyon/Kampanya Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Ziyaretçilerimizin Kişisel verileri BMB tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Fiziksel Mekan Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini                                              Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini                 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Tedarikçilerimizin Kişisel verileri BMB tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz (C. Kimlik Numarası)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi      
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz ( Telefon Numarası, E posta Adresi, Açık Adres Bilgileri, Faks Numarası)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Hukuki İşlem (Dava ve İcra Dosyası bilgileri)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Fiziksel mekan güvenliği ve imza verileri ( kamera kaydı)
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini                  
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Tedarikçi Çalışanlarımızın Kişisel verileri BMB tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 5/2-c maddesinde düzenlenen Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hükümleri kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz ( Ad soyad)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileri (Açık adres bilgisi, faks numarası)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Fiziksel mekan güvenliği ve imzaya ilişkin kişisel verileriniz ( kamera kaydı)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Hizmet Sağlayıcılarımızın Kişisel verileri BMB tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası ve Kayıtlı olunan Vergi Dairesi, Kaşe Bilgileri)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (Telefon Numarası, Açık adres bilgisi, E posta adresi)
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Hukuki İşlem (Dava ve İcra Dosyası Bilgileri)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Fiziksel Mekan Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini               Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini                 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Finans Verileriniz (IBAN Numarası, Banka Hesap Numarası)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza Verileriniz (imza)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

Siz Hizmet Sağlayıcı Çalışanlarımızın kişisel verileri BMB tarafından Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hükmü kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Kimlik Verileriniz (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İletişim Verileriniz (E posta adresi, Faks numarası, Telefon Numarası)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İletişim Faalyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • Fiziksel Mekan Güvenliğine ilişkin verileriniz (Kamera Kaydı)
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini                 
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi                          
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

 • İmza Verileriniz (imza)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenmektedir.

BMB olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; BMB, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere “www.bmbsuaritma.com.tr” web adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

BMB tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, yurtiçindeki resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından “www.bmbsuaritma.com.tr” web adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanması

BMB, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülmesi durumunda kişisel verileri belirtilen süre oyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel veriler BMB’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte, daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.bmbsuaritma.com.tr  adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın 9.bölümünde yer verilmiştir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirketimizin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimize yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişsiel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman BMB yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kanun’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “www.bmbsuaritma.com.tr” web adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Fatih Mahallesi 1197 Sokak No: 2/4 Gaziemir/İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya elektronik olarak bmbsuaritma@hs03.kep.tr adresine veya kvkk@bmbsuaritma.com.tr e-mail adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

BMB’ye ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda BMB, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

 

 1. Seçme Olanakları

Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını uygulayabiliriz.

 

 1. Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve idari açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Unvan : Bmb Su Arıtma Ve Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No : 0178076425800020

Telefon Numarası: 90 532 11 6266

Faks Numarası: 0232 238 5238

Posta Adresi : Fatih Mahallesi 1197 Sokak No: 2/4 Gaziemir/İzmir

E-posta adresi : kvkk@bmbsuaritma.com.tr

KEP adresi: bmbsuaritma@hs03.kep.tr

 

Yukarı Git