ARA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

Personel Adayı Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği ve Amaç

Merkezi Fatih Mahallesi 1197 Sokak No: 2/4 Gaziemir/İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 129374 Sicil Numarası ve 0178076425800020 MERSİS Numarası ile kayıtlı BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”, “BMB” veya “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.

BMB olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz personel adaylarımızı kişisel verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz

 

 1. Kişisel Verinin Tanımı

Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olup, işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen kişisel veriyi oluşturmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BMB veya BMB adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; online iş arama platformları aracılığıyla elektronik olarak toplanmakta olup; işlediğimiz kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Veri Sorumlusu’nun yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Veri Sorumlusu tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; tarafınıza sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; Veri Sorumlusu ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Kişisel verileriniz BMB tarafından sizinle aramızda bulunan personel adayı-işveren ilişkisi kapsamında Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve 5/2-d “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.” hükümleri kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak işlenmektedir:

 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Başvuru sürecinin takibi ve değerlendirilmesi,
 • Aday personel bildirimlerinin yapılması,
 • Çalışan seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Aday verilerinin mülakat sürecinde değerlendirilmesi,
 • Adayların pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi için ilgili test süreçlerinin yürütülmesi
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi

BMB olarak, veri sorumlusu sıfatı ile; Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde elde ettiğimiz kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir. Belirtmek gerekir ki; BMB, kişisel verilerinizi hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek suretiyle işlemektedir. Kişisel verileriniz Kanun’da açıkça belirtilmediği sürece, verinin saklanması için geçerli sebebin ve amacın varlığının devamı süresince işlenecek, işleme amaç ve sebebinin ortadan kalkması veya sona ermesi halinde, silinecek, yok edilecek veyahut da anonim hale getirilecektir.

Kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere “www.bmbsuaritma.com.tr” web adresinde paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikalarından ulaşabilirsiniz.

 

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz

Yukarıda ifade edildiği gibi işlediğimiz kişisel verileriniz bize online işe alım platformları aracılığıyla ilettiğiniz özgeçmişlerinizde bildirdikleriniz ile sınırlıdır. Bu bağlamda BMB’nin sizlerle ilgili olarak işlediği veriler aşağıdakiler gibi olabilmektedir;

 

 • Kimlik Bilgileri (İsim, soy isim, doğum tarihi, medeni durum, doğum yeri, referanslarının isim-soy isim bilgisi, cinsiyet, uyruk gibi)
 • İletişim Bilgileri (çalışan adaylarının ve referanslarının telefon numarası, e-posta adresi gibi)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (fotoğraf gibi)
 • Mesleki Deneyim (özgeçmiş, referansların mesleki pozisyonları, iş deneyimleri, özgeçmiş, bilgisayar kullanım bilgisi, meslek, önceki işyerindeki ücret bilgisi, önceki görevi, iş deneyimleri, önceki işyerinin adı, yabancı dil bilgisi gibi)
 • Diğer veriler (askerlik durumu, imza, motorlu taşıt ehliyet bilgisi, mezun olunan okulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, öğrenim durumu, kurs bilgileri, sertifika bilgileri, meslek içi eğitim verileri, hükümlülük durumu, mezuniyet notu, ilgi alanları, engellilik durumu gibi)

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

BMB tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 4. maddesinde açıklanan amaçlarla, gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla, resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından “www.bmbsuaritma.com.tr” web adresinden paylaşılmış olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikaları ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurtiçinde aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman BMB yönetimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kanun’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “www.bmbsuaritma.com.tr” web adresinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Fatih Mahallesi 1197 Sokak No: 2/4 Gaziemir/İzmir adresine bizzat elden, noter kanalıyla, bmbsuaritma@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine veya kvkk@bmbsuaritma.com.tr e-mail adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

BMB’ye ilişkin iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda BMB, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir.

 

 1. Seçme Olanakları

Verilerinizden, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda yararlanmak arzusundayız. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her an bildirebilirsiniz; biz de bilgilerinizi gerektiği şekilde kanunen işlenmesi zorunlu olmadıkça işlenmesini durdurabilir ve talebinize göre imha politikalarını uygulayabiliriz.

 

 1. Veri Güvenliği

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Yönetilen kişisel verilerinizi, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri ve yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve idari açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik ilerlemeler ile birlikte sürekli gelişme içerisindedir. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Unvan : Bmb Su Arıtma Ve Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi

Mersis No : 0178076425800020

Telefon Numarası: 90 532 11 6266

Faks Numarası: 0232 238 5238

Posta Adresi : Fatih Mahallesi 1197 Sokak No: 2/4 Gaziemir/İzmir

E-posta adresi : kvkk@bmbsuaritma.com.tr

KEP adresi: bmbsuaritma@hs03.kep.tr

 

TAAHHÜTNAME

Merkezi Fatih Mahallesi 1197 Sokak No: 2/4 Gaziemir/İzmir adresinde bulunan, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 129374 Sicil Numarası ve 0178076425800020 MERSİS Numarası ile kayıtlı BMB Su Arıtma ve Teknolojik Ürünler Ticaret Anonim Şirketi’ne (“BMB”) yapmış olduğum iş başvurusu kapsamında kişisel verilerini tarafınıza referans sıfatı ile iletmiş olduğum [                                 ]’ dan Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca gerekli açık rızaları aldığımı, ilgili mevzuat kapsamında tüm yükümlülüklerimi yerine getirdiğimi ve bu bağlamda söz konusu verileri BMB ’ye ilettiğimi, verilerini ilettiğim kişilerce yöneltilecek her türlü talepten bizzat sorumlu olacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Personel Adayı

Ad-Soyad        :

İmza                :

 

 

Yukarı Git